Sale!

BC-6731 คู่มือสอบพนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

299฿ 270฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-6731  คู่มือสอบพนักงานวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๕๐ คะแนน
*  
เจาะข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม         

   *  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

   *  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   *  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

–  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙)

–  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของรัฐบาล
*
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง

มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. พ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  
*
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑

– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗