คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.

220฿

ประกอบด้วย

-กรมการพัฒนาสังคม
-การพัฒนาสังคม
–ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
–แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา
–ทฤษฎีการพัฒนา
–แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism)
–ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาสังคม
–อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา
–แนวคิดและความหมายของสังคมและการพัฒนาสังคม
–ความหมายของสังคม
–ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาสังคมในประเทศไทย
–หลักการพัฒนาสังคม
–โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน
–การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
-นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
-ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาสังคม ปี 2551 – 2554
-กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
–พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและสังคมเมืองแห่งชาติ
พ.ศ.2547
–พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537
–พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาสังคม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 1
-แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 2
-แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 3

Scroll to Top