BC-4867 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. พนักงานการเงินระดับ 4

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.
        พนักงานการเงินระดับ 4
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง

    
      มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท และชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ความรู้ด้านหลักการบริหารงานทั่วไป และด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ /ธรรมภิบาล 
    
    ประกอบด้วย

    1 ประวัติความเป็นมาของ ธ.ก.ส.
–  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยม
–  แนวนโยบายสำหรับ ธ.ก.ส.
–  ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน
–  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
–  การบริหาความเสี่่ยง
–  วัฒนธรรมของ ธกส (HEART)
–  พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
  2 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
3 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
4ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
5. ความรู้ทั่่วไปเกี่ยวกับการธนาคาร
4 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและชนบท
   5 ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
6 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารเบื้องต้น
   7 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8 ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
   9 ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  –  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

   –  เจาะแนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน  ชุดที่่ 3
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชี  ชุดที่ 4

    –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธกส การบริหารงาน การพัฒนาชุมชน จริยธรรมและธรรมาภิบาล

     ราคา พิเศษ 260 บาท


    จัดทำโดย…..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center