BC-2429 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ความรู้ความสามารถและความแม่นยำ

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.

        ความรู้ความสามารถทั่วไป
ใช้ได้กับทุกตำแหน่ง
    
        ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (รวม 100 คะแนน) พร้อมกับวิชาความละเอียดแม่นยำ (50 ตะแนน)
 
    
    เนื้อหาประกอบด้วย

    –  เจาะข้อสอบความละเอิียดแม่นยำ
–  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
–  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1พร้อมเฉลย
    – 
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่  2พร้อมเฉลย
    –  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3พร้อมเฉลย
–  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4พร้อมเฉลย
    –  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5พร้อมเฉลย
–  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6พร้อมเฉลย
–  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7พร้อมเฉลย
   
 –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
–  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
–  
เจาะข้อสอบปูพื้นฐานวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
    –  เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 1
–  
เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 2
–  เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 3
–  
เจาะรวมแนวช้อสอบ ชุดที่ 4
    –  เจาะแนวข้อสอบรวมภาคไวยากรณ์และศัพท์ ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบรวมภาคไวยากรณ์และศัพท์ ชุดที่ 1
    –  เจาะแนวข้อสอบ Reading Comprehension ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน

   

     ราคา พิเศษ 250 บาท


    จัดทำโดย…..ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center