BC-088 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน
ประกอบด้วย
–  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ที่ใช้กับทุกตำแหน่ง
–  วิชาความรู้ละเอียดแม่นยำ
–  ใช้ได้กับการสอบทุกตำแหน่ง

เนื้อหาประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

    1.  ประวัติการก่อตั้ง ธกส
2.  วิสัยทัศน์
3.  แผนการดำเนินงาน
4.  การบริหารงาน
5.  พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. 2509
6.  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ
– โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
– โครงการประกันรายได้ของเกษตรกร
–  โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2551
–  โครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน
–  มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ระบบอิสลาม
–  โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
(คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)
–  โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี
–  โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู
–  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชนบท

ส่วนที่ 2  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

         –  เงื่อนไขทางภาษา
–  เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
–  อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
–  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
–  คณิตศาสตร์เหตุผล
–  สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
–  การสรุปความ
–  อุปมาอุปไมย
–  การจัดเข้าพวก และพวกไม่เข้าพวก
–  คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง
–  สรุปบทความยาว – สั้น
–  ภาษาไทย

 ส่วนที่ 3  ความละเอียดแม่นยำ
         –  มิติสัมพันธ์
–  การจัดประเภทโดยใช้รูปภาพที่มีความหมาย
–  การจัดเรียงลำดับโดยใช้รูปภาพ
–  การซ้อนรูป
–  การต่อรูป
–  การหมุนรูป
–  แบบพับกล่อง

ราคา พิเศษ 250 บาท


จัดทำโดย…..ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center