คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                    *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                       *วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                   *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                   *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                          *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.  

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                          *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                       *วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                   *ระบบแสงสว่าง                                                                                                         *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                   *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-เครื่องกลอาคาร                                                                     *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.                       

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                              *พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2558                                                                              *กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                    *การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ดัดแปลง  ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                                                                       *ระบบควบคุมทางไฟฟ้าด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์                                                                *การควบคุมเครื่องทำความเย็น                                                                                        *การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่                                                                             *การควบคุมเครื่องจักร                                                                                                  *การควบคุมเครื่องยนต์                                                                                                 *โลหะ                                                                                                                              *เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง                                                                                     *เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค                                                                        *เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์                                                                                       *เครื่องจักรกล                                                                                                           *เครื่องวิทยุคมนาคม                                                                                                   *งานโครงสร้างอาคาร                                                                                                   *การประหยัดพลังงาน                                                                                                   *เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์                                                                                     *การคำนวณรายการและประมาณราคาค่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประมาณราคา                                   *การจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน                                                               *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3. *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.