BC-2382 คู่มือ+ ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

220฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ
        
เจ้าพนักงานธุรการ

           กรมชลประทาน
                 
                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง


      ในเล่มประกอบด้วย
   
      –  ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
–  พระราชบะญญัติการชลประทาน พ.ศ. 2485
      –  สรุปข้อบัญญัติเกี่ยวกับ พรบ. การชลประทาน พ.ศ.2482
–  สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
      –  กฎ กระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ 2554
      –  งานธุรการ
      –  การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
     
–  ลักษณะของหนังสือติดต่อราชการ
–  ระบบการจัดเก็บเอกสาร
–  เลขรหัสหนังสือ
–  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
–  ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย
–  เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุดที่ 2

      –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

–  เจาะข้อสอบงานธุรการ
      –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
  –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2585

        ราคา พิเศษ 220  บาท

     จัดทำโดย    ดร. สืงห์ทอง บัวชุม
สถาบัน The Best Center