BC-231 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. (กทม.) ปีล่าสุด ครบ 3 ส่วน พร้อม 7 พรบ.

220฿

ประกอบด้วย
-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1
     >วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
>วิชาภาษาไทย
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
     >การปกครองท้องถิ่น
>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
>พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

⇒แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
>พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
⇒แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
>ระเบียบสำนักนายการัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2548
⇒แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
>ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Scroll to Top