BC-2405 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

240฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.
       ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

ความ รู้เกี่ยวกับสินเขื่อเบื้องต้น และบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เนื้อหาประกอบด้วย
 –  ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
–  ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ ธกส.
–  พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
    –  ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
    –  ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
–  การพัฒนาชนบทและชุมชน
    –  ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด
–  หลักการบริหารเบื้องต้น
–  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
    –  จริยธรรมและจรรยาบรรณ
    –  ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
        –  ถาม-ตอบ จำนำข้าว
–  ความเป็นมาของอาเซียน
–  สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
–  นโยบายรัฐบาล 16 ข้อเร่งด่วน
–  ร่าง พรบ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท
–  สรุปคำตัดสินศาลโลก 11 พ.ย. 2556 กรณีปราสาทพระวิหาร

  –  เจาะข้อสอบชุดที่ 1 พร้อมเฉลยอธิบาย
–  เจาะข้อสอบชุดที่ 2  พร้อมเฉลยอธิบาย

    ราคา พิเศษ 240 บาท


    จัดทำโดย…..ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center