Sale!

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 315 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ และการระวางแผนที่

* งานวงรอบ การตรวจสอบและปรับแก้วงรอบ

* การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น

* ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ (Leveling)

* งานคำนวณและเขียนแผนที่

* ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

* การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ

* แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top