PK-005 คู่มือเตรียมสอบพนักงานภาษีสรรพากร

209฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร

ประกอบด้วย
–  ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร
–  ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี การอุทธรณ์
ภาษีอากร มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
–  ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
–  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
–  แนวข้อสอบ
1.  ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
3.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
4.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
5.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
6.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ราคา พิเศษ 220 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center