BC-208 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร

220฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

-ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
-ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความลับของทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center