Sale!

คู่มือสอบภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 BB-406

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 67 BB-406 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม • วิชาความรู้สามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล • วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ

* แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. • วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top