Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการทั่วไป) กรมควบคุมโรค ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการทั่วไป) กรมควบคุมโรค ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 323 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

* พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559

* หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

* หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

* การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

* การบริหารงานสาธารณสุข

* การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

* การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

* แนวข้อสอบด้านสารสนเทศ

* แนวข้อสอบ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top