BC-134 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

190฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย

ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
1.งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป
ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ
การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
2.สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
     ระเบียบการลา
บำเหน็จ บำนาญราชการ
3.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

ราคา พิเศษ 200 บาท

   จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center