Sale!

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 288 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

* กฎกระทรวง กำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ.2564

* กฎกระทรวง กำหนดการลด เพิ่ม หรือหักเงินค่าทดแทนอันเนื่องจากผลของการเวนคืนหรือสภาพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป พ.ศ.2564

* กฎกระทรวง กำหนดการชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ พ.ศ. 2564

* กฎกระทรวง กำหนดเงินค่าทดแทนอื่นนอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. 2564

* กฎกระทรวง การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน พ.ศ. 2564

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540

* กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540

* กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

* ความรู้เกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top