Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 66 BB-364

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 66 BB-364 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562

* คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการศาลยุติธรรม

* ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

* ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550

* ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม

* ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

* ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2556

* คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 693/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (100 คะแนน)

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารอาคารสถานที่และงานจัดระบบงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานเอกสาร

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top