กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สุพิศ ปราณีตพลกรัง

350฿

หมวดหมู่:
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้เขียน : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ปีที่พิมพ์ : 2564

สารบัญ
บทที่ 1 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทที่ 2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บทที่ 3 การไต่สวน

บทที่ 4 การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ

บทที่ 5 การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทที่ 6 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

บทที่ 7 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

บทที่ 8 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทที่9 ความร่วมมือกับต่างประเทศ

บทที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บทที่ 11 กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บทที่ 12 บทกำหนดโทษ

บทที่ 13 บทเฉพาะกาล

บทที่ 14 ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน

ภาคผนวก

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top