หนังสือ ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

257฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

ประมวลกฎหมายอาญาล่าสุดปี 2562 พร้อมคำอธิบายมาตราสำคัญและออกสอบบ่อย
( หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 366/4 มาตรา )
เป็นประมวลกฎหมายอาญา ล่าสุดปี 2562 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี

ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้

1. ประมวลกฎหมายอาญาอัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2562
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. ปกแข็ง

*** เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย

 • สารบัญ
 • ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
  หมวด ๑ บทนิยาม
  หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา
  หมวด ๓ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย
  หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา
  หมวด ๕ การพยายามกระทำความผิด
  หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน
  หมวด ๗ การกระทำความผิดหลายบทหรือ
  หลายกระทง
  หมวด ๘ การกระทำความผิดอีก
  หมวด ๙ อายุความ
  ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษภาค ๒ ความผิด
  ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์
  พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการ
  แทนพระองค์
  หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
  ภายในราชอาณาจักร
  หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ภายนอกราชอาณาจักร
  หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
  ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  หมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

  ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต
  หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย
  หมวด ๓ ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก
  คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา
  ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ
  หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์
  หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์
  ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
  หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง
  หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
  หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก
  หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร
  หมวด ๗ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก
  ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ

  ภาค ๓ ลหุโทษ

  คำอธิบายมาตราสำคัญ
  ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค ๒ ความผิด

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg