คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

* นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* นโยบายรัฐบาล

* การปฏิรูปประเทศ

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

* วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานโครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้ด้านการวางแผน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,