คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์

* การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

* การเขียนแผนประชาสัมพันธ์

* การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

* การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร

* การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,