หนังสือ เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๔ มั่นใจเต็ม 100

198฿

คำอธิบาย

แบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เน้นฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ ๑. ฝึกฝนความคุ้นเคยของคำและรูปประโยคตามหลักภาษาไทย ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อทำข้อสอบ ๒. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ ๓. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยอ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

  • สารบัญ
  • บทที่ ๑ เสียงในภาษาไทย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑ – ๙ บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑๐ – ๑๙ บทที่ ๓ คำเป็น คำตาย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๒๐ – ๒๖ บทที่ ๔ ไตรยางศ์และการผันอักษร ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๒๗ – ๓๕ บทที่ ๕ อักษรควบและอักษรนำ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๓๖ – ๔๑ บทที่ ๖ คำพ้อง ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๔๒ – ๔๕ บทที่ ๗ ชนิดของคำไทย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๔๖ – ๕๒ บทที่ ๘ เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๕๓ – ๕๗ บทที่ ๙ วลีและประโยค ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๕๘ – ๖๔ บทที่ ๑๐ ภาษาถิ่น คำสุภาพ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๖๕ – ๗๑ บทที่ ๑๑ คำราชาศัพท์ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๗๒ – ๗๗ บทที่ ๑๒ ส�านวน สุภาษิต คำพังเพย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๗๘ – ๘๐ บทที่ ๑๓ การใช้พจนานุกรม ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๘๑ – ๘๔ บทที่ ๑๔ บทร้อยกรอง คำขวัญ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๘๕ – ๙๐ บทที่ ๑๕ การเขียนจดหมาย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๙๑ – ๙๔ บทที่ ๑๖ การเขียนเรียงความ และการเขียนเล่าเรื่อง ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๙๕ – ๙๘ บทที่ ๑๗ การอ่าน การเขียน และการย่อความ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๙๙ – ๑๐๒ บทที่ ๑๘ มารยาทการฟัง การดู และการพูด ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑๐๓ – ๑๐๖ บทที่ ๑๙ วรรณคดีลำนำ การผจญภัยของสุดสาคร แบบฝึกหัดที่ ๑๐๗ – ๑๐๙ น้ำผึ้งหยดเดียว แบบฝึกหัดที่ ๑๑๐ – ๑๑๒ ระบำสายฟ้า แบบฝึกหัดที่ ๑๑๓ – ๑๑๕ เรื่องเล่าจากพัทลุง แบบฝึกหัดที่ ๑๑๖ – ๑๑๘ ดวงจันทร์ของลำเจียก แบบฝึกหัดที่ ๑๑๙ – ๑๒๐ ห้องสมุดป่า แบบฝึกหัดที่ ๑๒๒ – ๑๒๔ เที่ยวเมืองพระร่วง แบบฝึกหัดที่ ๑๒๕ – ๑๒๗ แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg