หนังสือ แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5

179฿

คำอธิบาย

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ “แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.5 ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน แผนภาพช่วยจำจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้

  • สารบัญ
  • สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญและประวัติพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้แบบอย่างที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิทธิเด็ก หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปกครองส่วนท้องถิ่น สาระเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธนาคารและการกู้ยืม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ สาระประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาณาจักรกรุงธนบุรีและอยุธยา สาระภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคด้วยแผนที่และรูปถ่าย หน่วยการเรียนรู่ที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับลักษณะการดำเนินชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg