หนังสือ เตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.5 มั่นใจเต็ม 100

167฿

คำอธิบาย

คู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 หลักสูตรใหม่ สสวท. ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เสริมเทคนิคและเน้นจุดสังเกตเพื่อช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบทบทวนเพื่อเตรียมสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน รวมถึงการติวข้อสอบสำหรับโรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ ใช้ควบคู่กับหนังสือเตรียมสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.4 และ ป.6 O-NET เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป 1. สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ทบทวนเตรียมสอบได้ทันที 2. เสริมเทคนิคการจดจำเนื้อหา และเน้นจุดสังเกตเพื่อช่วยให้จำได้ง่าย เตรียมพร้อมทุกการสอบ 3. เพิ่มแนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบช่วยทบทวน

  • สารบัญ
  • หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว (Learning things around us) บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน (Force and Energy) บทที่ 1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน (Resultant force and frictional force) แรงเสียดทาน (Frictional Force) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 บทที่ 1 ชุดที่ 1 -2 บทที่ 2 เสียง (Sound) การเกิดเสียงและการได้ยินเสียง (Production and perception of sound) ความแตกต่างของเสียงที่ได้ยิน (Differences of sound) การนำไปใช้ (Application) ความถี่ (Frequency) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 บทที่ 2 ชุดที่ 1 – 2 หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร (Changes in matter) บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical change) การจำแนกสาร (Classification of matter) สมบัติของสาร (Properties of matter) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical change) การเปลี่ยนสถานะของสสาร (Changing state of matter) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 บทที่ 1 บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical change) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 บทที่ 2 บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (Reversible and irreversible change) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 บทที่ 3 หน่วยที่ 4 วัฏจักร (Cycle) บทที่ 1 วัฏจักรน้ำ (Water cycle) ปรากฏการณ์น้ำฟ้า (Atmospheric water phenomena) รูปร่างของเมฆบนท้องฟ้า (Shapes of clouds) ชนิดของเมฆบนท้องฟ้า (Types of clouds) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Change of weather) การเกิดลมและประโยชน์จากลม (Formation and benefits of wind) ลมบกและลมทะเล (Land breeze and sea breeze) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2 บทที่ 2 วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว (Rising and setting of stars) ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ (Planets and stars) การเกิดทิศ (Directions) ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว (Rising and setting of stars) แผนที่ดาว (Star charts) แผนที่ดาวสำหรับประเทศไทย (Thai star charts) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 บทที่ 2 ชุดที่ 1-2 หน่วยที่ 5 สิ่งมีชีวิต (Living things) บทที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (Genetic characteristics in living things) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (Genetic transmission in living things) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ (Sexual and asexual reproduction) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2 บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Living things and the environment) ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต (Interspecies interactions) แหล่งที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต (How living things are connected to their habitat) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต (Relationship between living and non-living things) แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 บทที่ 2 ชุดที่ 1-2 แนวข้อสอบกลางภาค–ปลายภาค แนวข้อสอบหน่วยที่ 1-5 เฉลยแบบฝึกหัด–แนวข้อสอบ เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 บทที่ 2 ชุดที่ 1-2 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 บทที่ 1 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 บทที่ 2 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 3 บทที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 บทที่ 2 ชุดที่ 1-2 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 บทที่ 1 ชุดที่ 1-2 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 บทที่ 2 ชุดที่ 1-2 เฉลยแนวข้อสอบหน่วยที่ 1 – 5

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg