หนังสือ Future Math Success : Grade 5 (คณิตศาสตร์ EP ป.5)

315฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ English Program (EP) ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program ยังมีน้อยมาก และส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทยเหมือนหนังสือเรียนปกติ ดังนั้นหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้จึงได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน English Program โดยเฉพาะ หนังสือแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยในชั้นเรียน สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดและไม่ตื่นเต้นกับการเตรียมสอบ ด้วยเนื้อหาที่กระชับรวมทั้งรูปภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้มีภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและสอนบุตรหลานได้ เนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตร สพฐ. (ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560) จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ 1. แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อ้างอิงหลักสูตร สพฐ. (2560) ห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ (EP) 2. มีการเสริมเนื้อหาก่อนทำแบบฝึกหัด ช่วยให้นักเรียนอ่านทบทวนและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกัน 3. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่หลากหลายช่วยให้การทำแบบฝึกหัดไม่น่าเบื่อ พร้อมแนวข้อสอบท้ายเล่ม

  • สารบัญ
  • Chapter 1 Addition, Subtraction, Multiplication and Division of numeral numbers Addition of numeral numbers Exercise 1-3 Subtraction of numeral numbers Exercise 4-6 Multiplication of numeral numbers Exercise 7-9 Division of numeral numbers Exercise 10-12 Mixed Operations Exercise 13-14 Chapter 2 Fraction Equivalent fractions Exercise 15-16 Fractions comparison Exercise 17-21 Fractions equal to number Exercise 22-23 Proper fractions Exercise 24 Improper fractions Exercise 25-26 Mixed number Exercise 27 The relationship between mixed number and improper fraction Exercise 28-29 Chapter 3 Addition, Subtraction, Multiplication and Division of fractions Addition and Subtraction of fractions which same denominator Exercise 30-31 Addition and Subtraction of fractions which different denominator Exercise 32-33 Analysis word problems and find the answer Exercise 34 Multiply the fraction by the number Exercise 35-36 Multiply the fraction by the fraction Exercise 37-38 Word problems of multiplying fraction Exercise 39 Reciprocal of fractions Exercise 40 Division of fractions Exercise 41-42 Word problems of dividing fraction Exercise 43 Addition, Subtraction and Multiplication of fractions Exercise 44 Form of number Exercise 45-46 Chapter 4 Angles Name of symbol of angles Exercise 47-48 Type of angles Exercise 49-51 Measure angles with a protractor Exercise 52-54 Chapter 5 Parallels line Parallels line Exercise 55-58 Construct Parallels line through the given point Exercise 59-61 Chapter 6 Quadrilaterals Right-angled quadrilateral Exercise 62 Type of quadrilaterals Exercise 63-64 Creating right-angled quadrilaterals Exercise 65-66 Area of right-angled quadrilaterals Exercise 67 Finding the area of right-angled quadrilaterals by using formula Exercise 68-70 Chapter 7 Decimal 1-Decimal place Exercise 71-76 2-Decimal place which more than 1 Exercise 77-79 Decimal and numeral Exercise 80-81 Places, place values and value of the digit of decimals Exercise 82-85 Writing decimal which not over 2-decimal place in expanded form Exercise 86-88 Comparing decimal which not over 2-decimal place Exercise 89-91 Decimal into the fraction form Exercise 92 Fraction into the decimal form Exercise 93-95 Decimal word problems Exercise 96-97 Chapter 8 Addition, Subtraction and Multiplication of decimal Addition of decimal which not over 2-decimal place Exercise 98-99 Addition of 3-decimal numbers Exercise 100-101 Subtraction of decimal which not over 2-decimal place Exercise 102-103 Multiplication of decimal which not over 2-decimal place Exercise 104-105 Multiplication word problems Exercise 106 Mixed operation of decimal Exercise 107-108 Chapter 9 Circle Parts of circle Exercise 109-112 Creating the circle Exercise 113 Chapter 10 Three-dimensional geometry and Volume of rectangle Sphere, cylinder and cone Exercise 114 Prism Pyramid Exercise 115 Finding the volume Exercise 116 Volume of rectangle Exercise 117 Finding the volume (or capacity) of cuboid by using formula Exercise 118-119 Chapter 11 Application Multiplication, Division of fraction Exercise 120 Solving word problems by using rule of three Exercise 121 Fraction and Percentage Exercise 122-124 Decimal and Percentage Exercise 125-126 Percentage word problems Discounting Exercise 127-128 Profit and Loss Exercise 129-132 Finding percentage Exercise 133 Chapter 12 Statistics and Probability Data collection and analysis Exercise 134-137 Bar graph Exercise 138-141 A broken axis graph Exercise 142-145 Bar graph comparing Exercise 146-148 Prediction Exercise 149-150 Examination Chapter 1 Addition, Subtraction, Multiplication and Division of numeral numbers Chapter 2 Fraction Chapter 3 Addition, Subtraction, Multiplication and Division of fractions Chapter 4 Angles Chapter 5 Parallels line Chapter 6 Quadrilaterals Chapter 7 Decimal Chapter 8 Addition, Subtraction and Multiplication of decimal Chapter 9 Circle Chapter 10 Three-dimensional geometry and Volume of rectangle Chapter 11 Application Chapter 12 Statistics and Probability

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg