หนังสือ สรุปเข้ม + ข้อสอบ 8 วิชา ป.6 มั่นใจเต็ม 100

311฿

คำอธิบาย

หนังสือสรุปเข้ม 8 วิชา ป.6 มั่นใจเต็ม 100 เจาะลึกเนื้อหา 5 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบจริงอีก 3 วิชาสำคัญ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพละศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์)

เรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจง่ายพร้อมอัพเดทแบบทดสอบและแนวข้อสอบแบ่งแยกตามรายวิชา วิชาละ 2 ชุด ให้พร้อมรับมือกับการสอบทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น (ม.1) ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. สรุปเข้ม 8 วิชา ป.6 แบบเจาะลึกเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบท้ายบท
2. เนื้อหาสมบูรณ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปีล่าสุด
3. แนวข้อสอบแบบเจาะประเด็น พร้อมเจอในห้องสอบ!

 

 • สารบัญ
 • PART 1 คณิตศาสตร์ ป.6
  บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
  แบบทดสอบบทที่ 1 – เฉลย จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร
  บทที่ 2 ตัวประกอบจำนวนนับ ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย
  แบบทดสอบบทที่ 2 – เฉลย ตัวประกอบจำนวนนับ ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย
  บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  แบบทดสอบบทที่ 3 – เฉลย เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  บทที่ 4 ทศนิยม
  แบบทดสอบบทที่ 4 – เฉลย ทศนิยม
  บทที่ 5 มุมและเส้นขนาน
  แบบทดสอบบทที่ 5 – เฉลย มุมและเส้นขนาน
  บทที่ 6 สมการและอสมการ
  แบบทดสอบบทที่ 6 – เฉลย สมการและอสมการ
  บทที่ 7 ทิศ แผนที่ และแผนผัง
  แบบทดสอบบทที่ 7 – เฉลย ทิศ แผนที่ และแผนผัง
  บทที่ 8 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  แบบทดสอบบทที่ 8 – เฉลย รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  บทที่ 9 รูปวงกลม
  แบบทดสอบบทที่ 9 – เฉลย รูปวงกลม
  บทที่ 10 บทประยุกต์
  แบบทดสอบบทที่ 10 – เฉลย บทประยุกต์
  บทที่ 11 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของรูปทรง
  แบบทดสอบบทที่ 11 – เฉลย รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของรูปทรง
  บทที่ 12 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  แบบทดสอบบทที่ 12 – เฉลย สถิติและความน่าจะเป็น
  แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 1 – 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 1 – 2PART 2 วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
  บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  แบบทดสอบบทที่ 1 – เฉลย สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  บทที่ 2 สารและการแยกสาร
  แบบทดสอบบทที่ 2 – เฉลย สารและการแยกสาร
  บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
  แบบทดสอบบทที่ 3 – เฉลย พลังงานไฟฟ้า
  บทที่ 4 ปรากฏการณ์เงาของโลก
  แบบทดสอบบทที่ 4 – เฉลย ปรากฏการณ์เงาของโลก
  บทที่ 5 เทคโนโลยีอวกาศ
  แบบทดสอบบทที่ 5 – เฉลย เทคโนโลยีอวกาศ
  บทที่ 6 หินในท้องถิ่น
  เฉลยแบบทดสอบบทที่ 6 – เฉลย หินในท้องถิ่น
  บทที่ 7 ลม ภัยธรรมชาติ และปรากฏการณ์เรือนกระจก
  แบบทดสอบบทที่ 7– เฉลย ลม ภัยธรรมชาติ และปรากฏการณ์เรือนกระจก
  แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 1 – 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 1 – 2
  วิทยาการคำนวณ
  บทที่ 1 กฎหมายและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  บทที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต
  บทที่ 3 เหตุผลและตรรกะ
  บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยโปรแกรม Scratch (ลงมือทดลองทำ)
  แบบทดสอบ – เฉลย วิทยาการคำนวณ

  PART 3 ภาษาไทย
  บทที่ 1 หลักภาษาไทย
  บทที่ 2 ภาษาพาที
  บทที่ 3 วรรณคดีลำนำ
  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 – 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 – 2

  PART 4 สังคมศึกษา
  บทที่ 1 ศาสนา
  บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์
  บทที่ 3 ภูมิศาสตร์
  บทที่ 4 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  บทที่ 5 ประวัติศาสตร์
  บทที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
  จุดประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
  ข้อมูลของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน
  แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ป.6 ชุดที่ 1- 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ป.6 ชุดที่ 1- 2
  PART 5 ภาษาอังกฤษ
  Grammar Usage
  Tenses
  WORDS OF QUANTITY
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 1 – 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่ 1-2
  PART 6 แนวข้อสอบสุขศึกษา พละศึกษา/ดนตรีและนาฏศิลป์/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.6
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ป.6
  แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.6
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป. 6
  แนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg