หนังสือ คู่มือฝึกอ่านเพื่อเตรียมสอบ RT ป.1 ประเมินความสามารถอ่านออกเขียนได้ มั่นใจเต็ม 100

108฿

คำอธิบาย

หนังสือเตรียมสอบ RT ป.1 ที่มีทั้งการฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกแต่งประโยค และแนวข้อสอบ และเฉลย 1. ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560 2. เตรียมสอบ RT เล่มแรก 3. มีทั้งฝึกอ่านฝึกเขียนและแนวข้อสอบ   ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg