หนังสือ เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๕ มั่นใจเต็ม 100

198฿

คำอธิบาย

แบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ ๑. ฝึกฝนความคุ้นเคยของคำและรูปประโยคตามหลักภาษาไทย ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อทำข้อสอบ ๒. แบบฝึกหัดตามหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ ๓. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยอ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

  • สารบัญ
  • บทที่ ๑ คำ พยางค์ และการประสมอักษร ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑ – ๗ บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๘ – ๑๕ บทที่ ๓ ไตรยางศ์ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑๖ – ๒๓ บทที่ ๔ การผันวรรณยุกต์ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๒๔ – ๓๑ บทที่ ๕ คำเป็น คำตาย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๓๒ – ๓๙ บทที่ ๖ อักษรนำ อักษรควบ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๔๐ – ๔๖ บทที่ ๗ คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๔๗ – ๕๒ บทที่ ๘ คำที่ใช้สระ ใ- และ ไ- ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๕๓ – ๕๗ บทที่ ๙ คำที่ใช้ รร (ร หัน) และคำที่ใช้ บัน ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๕๘ – ๖๐ บทที่ ๑๐ การอ่านออกเสียงคำที่มี ฤ ฤๅ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๖๑ – ๖๖ บทที่ ๑๑ คำที่มีตัวการันต์ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๖๗ – ๗๑ บทที่ ๑๒ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมาย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๗๒ – ๗๖ บทที่ ๑๓ ชนิดของคำในภาษาไทย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๗๗ – ๘๔ บทที่ ๑๔ คำมูล คำประสม คำซ้อน และคำซ้ำ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๘๕ – ๙๑ บทที่ ๑๕ วลีและประโยค ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๙๒ – ๙๘ บทที่ ๑๖ อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๙๙ – ๑๐๕ บทที่ ๑๗ คำราชาศัพท์ ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑๐๖ – ๑๑๑ บทที่ ๑๘ สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑๑๒ – ๑๑๗ บทที่ ๑๙ คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่ ๑๑๘ – ๑๒๔ บทที่ ๒๐ วรรณคดีลำนำ กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย แบบฝึกหัดที่ ๑๒๕ – ๑๒๗ กระเช้าของนางสีดา แบบฝึกหัดที่ ๑๒๘ – ๑๓๐ วิชาเหมือนสินค้า แบบฝึกหัดที่ ๑๓๑ – ๑๓๓ พ่อค้าจากเมาะตะมะ แบบฝึกหัดที่ ๑๓๔ – ๑๓๖ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน แบบฝึกหัดที่ ๑๓๗ – ๑๓๙ คบพาลพาลพาไปหาผิด แบบฝึกหัดที่ ๑๔๐ – ๑๔๒ เหตุการณ์ในบ้านสวน แบบฝึกหัดที่ ๑๔๓ – ๑๔๕ ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี แบบฝึกหัดที่ ๑๔๖ – ๑๔๘ แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg