หนังสือ แนวข้อสอบต้องรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง

269฿

คำอธิบาย

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท *พรบ/พรก. *กฏกระทรวง/ระเบียบ *คำสั่ง สถ. และอื่นๆ

ทำให้เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน ที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีก

แนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น)

 • สารบัญ
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์และวิเคราะห์เหตุผล : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบภาษาไทย : พร้อมเฉลย
  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ : พร้อมเฉลย

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg