KP-2070 สอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560

290฿

คำอธิบาย

KP-2070 สอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560

 

สารบัญ
1. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
2. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.บ. การปรับปรุง กระทรวงทบวน กรม พ.ศ. 2545 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
– Test สนามสอบชุดที่ 1
– Test สนามสอบชุดที่ 2
– Test สนามสอบชุดที่ 3
3. (ชี้จุดออกสอบ) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบชุดที่ 1
4. (ชี้จุดออกสอบ) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบชุดที่ 1
5. (ชี้จุดออกสอบ) พระราชบัญญัติสถาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบชุดที่ 1
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
– Test สนามสอบชุดที่ 1
7. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– Test สนามสอบชุดที่ 1
– Test สนามสอบชุดที่ 2
– Test สนามสอบชุดที่ 3
– Test สนามสอบชุดที่ 4
– Test สนามสอบชุดที่ 5
8. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 และแก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
– Test สนามสอบชุดที่ 1
– Test สนามสอบชุดที่ 2
9. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– Test สนามสอบชุดที่ 1
– Test สนามสอบชุดที่ 2
10. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– Test สนามสอบชุดที่ 1
– Test สนามสอบชุดที่ 2
– Test สนามสอบชุดที่ 3
11. (ชี้จุดออกสอบ) ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขถึง พ.ศ. 2548
– Test สนามสอบชุดที่ 1
– Test สนามสอบชุดที่ 2
– Test สนามสอบชุดที่ 3

 

ราคา 290 บาท
จัดทำโดย สิงห์พัฒนา