คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบ การเงิน

* แนวข้อสอบ พัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation )

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.