คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ

* แนวข้อสอบ ด้านสิทธิและเสรีภาพ

* แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์