คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป
*แนวข้อสอบ การจัดการงานทั่วไป
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี
*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์