คู่มือเตรียมสอบกลุ่มนิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BB-148

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบกลุ่มนิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 63 BB-148 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก

*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง