คู่มือสอบนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                         
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                                
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  
*ข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                              
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                     
*การบริหารการประชุม                                                                                                 
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การออกแบบและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา                                          
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                   
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา                                                
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหาร                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ