คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 63 BB-139

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 63 BB-139 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน   
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    
*กฏกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                
*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                
*การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย งานของรัฐ                                                                                                                 
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                               
*การจัดหา                                                                                                            
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                             
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                 
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                          
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                
*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                    และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 
*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      
*ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัล                                                   
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                             
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                              
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint