คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมที่ดิน ปี 63 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                    
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                    
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                    
*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                         
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน                   
*การควบคุมภายใน                                                                                                     
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  
*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                        
*การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน                                                                
*บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                       
*กระบวนการตรวจสอบภายในและการสำรวจขั้นต้น                                                                 
*การวางแผนการตรวจสอบภายใน                                                                                   
*หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                           
*การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน                                                                           
*การประเมินการควบคุมภายใน                                                                                       
*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                      
*ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี                                                                                         
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                     
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์