คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล                                       
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                      
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551                         
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาบรรณของข้าราชการ                                
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง(High Performance organization ; HPO)                                            
*การประเมินผลบุคคล                                                                                   
*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                          
*ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                            
*ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                               
*ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                               
*ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์