คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ                                                                              
*วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                       
*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                 
*การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                       
*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                     
*การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                              
*ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                
*การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว                                                                      
*การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                              
*การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                         
*การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                          
*การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี     
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                    
*นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1.                                                                                      
*นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.