คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34961

270฿

รหัสสินค้า: KP-34961 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 BC-34961 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                   
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ                                                                              
*วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                       
*ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                 
*การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                       
*การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                     
*การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                              
*ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                
*การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว                                                                      
*การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                              
*การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                         
*การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                          
*การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      
*งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                   
*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.