คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                        
*ความรู้ในการสำรวจ การออกแบบ การคำนวณโครงสร้าง                                                                  
*งานถอดแบบ และประมาณราคา                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     
*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                
*การวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน และอุทกวิทยา                                                                            
*ความรู้ในการวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ                                              
*ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน                                                                                    
*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                          
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา