คู่มือสอบพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รับตัวอย่าง) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รับตัวอย่าง) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี                                                   
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการบริการ                                                                                              
*ความรู้ด้านกาประสานงาน                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                        
*แนวข้อสอบงานบริการ                                                                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์