คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                               
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562   
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                                                                                  
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560    
*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*แนวข้อสอบสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก วัฒนธรรม                                          
*ความรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการแปลภาษาอังกฤษ                                                           
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                               
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3.