คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ปี 2563 BC-34695

270฿

รหัสสินค้า: KP-34695 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2563 BC-34695 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                               
*แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       
*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                      
*แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                       
*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                  
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์