คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสสอบพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                               
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561                                                                             
*ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2555                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                             
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint )         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์