คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม ปี 2562
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน     
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                              
*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                      
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ)                                             
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
* ความรู้ด้านการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล                                                                                 
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)  
*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                             
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       
*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                      
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์