คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                      
*พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          
*แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                        
*แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                  
*การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                   
*การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                            
*การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                    
*การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                                  
*การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                               
*การบริหารและการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                            
*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                              
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                            
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                    
*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการสอน                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                       
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                                         
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                         
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม