คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม               
*ความรู้เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
*การเขียน คำกล่าวเปิดการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ                                                                
*การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                           
*รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                  
*การพัฒนาสมรรถนะของนักวิเทศสัมพันธ์                                                                            
*ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                             
*แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                 
*แนวข้อสอบ( Structure ) โครงสร้างและไวยากรณ์                                                      
*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 1.                                                         
*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 2.                                                         
*แนวข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary) ชุดที่ 3.                                                         
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 1.                    
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 2.                    
*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension) ชุดที่ 3.                    
*แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1.                                                                                    
*แนวข้อสอบรวม ชุดที่ 2.                                                                                    
*Writing and Translation                                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                              
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์