คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(จัดการเงินกองทุน) สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(จัดการเงินกองทุน) สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสนง.บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                                              
*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                    
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                                         
*แนวข้อสอบ ด้านพลังงาน  
*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                             
*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                     
*การวางระบบบัญชี                                                                                                    
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์