คู่มือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย เตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี2562 BC -33094

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย เตรียมสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย ปี2562 BC -33094
สารบัญ

*ประวัติกิจการไปรษณีย์
*
*วิชาคณิตศาสตร์
*เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม
*เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม
*เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ
*เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น
*เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางศ์ผกผัน
*เจาะข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ  แผนภูมิ
*เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล
*เจาะข้อสอบเรื่องสมการและอสมการ
*เจาะข้อสอบเรื่องระยะห่างเสาและจำนวนเสา
*เจาะข้อสอบเรื่องค่าเฉลี่ย
*เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
*เจาะข้อสอบเรื่องอายุ
*เจาะข้อสอบเรื่องิัตราเร็ว (กระแสน้ำ,รถยนต์,รถไฟ)
*เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์
*เจาะข้อสอบเรื่องการสรุปความตรรกศาสตร์ จากข้อความที่ให้มา
*
*วิชาภาษาไทย
*เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค
*ประโยครัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา พร้อมเจาะข้อสอบ
*สำนวน สุภาษิต คำพังเพย การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมข้อสอบ
*โวหารภาพพจน์ และเจาะข้อสอบ
*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย
*
*วิชาภาษาอังกฤษ
*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ และเฉลยอธิบายคำตอบ
*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) และแบบทดสอบ
*เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

*เจาะ

*